شرکت صنعتی معدنی سنگ آواز مرج (معدن توکل) در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد.  این شرکت به مدیریت حسین شفیعی اداره می شود.

در حال ساخت ….